Fossile brensler

Fossile brensler som olje, kull og gass er de mest brukte energibærerne i verden i dag. De viktigste bruksområdene er oppvarming av boliger, produksjon av elektrisitet og drivstoff for transportmidler som biler, båter og fly. I dag tyder forskningsresultater på at CO2-utslippene knyttet til forbruket av fossile brensler fører til klimaendringer. Hvordan kan utslippene av CO2 fanges eller reduseres?

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Mangfold i naturen – observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Fenomener og stoffer

  • Forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til.
  • Undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder.
  • Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

Naturfag Vg1

Bærekraftig utvikling – undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg.

Stråling og radioaktivitet – forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren.

Energi for framtiden – gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

 

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi 

  • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
  • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Geofag 2

Klimaendringer – gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer

Georessurser

  • Beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinnes.
  • Drøfte miljøproblemer knyttet til utnyttelse av georessurser og teknologien som blir bruk.

 

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret