Lavkvalitetsenergi

Noen energiformer er anvendelige og kan lett omdannes til en annen energiform. Disse energiformene har høy energikvalitet. Andre energiformer er mindre anvendelige og har lav energikvalitet. Geotermisk energi, også kalt geoenergi eller jordvarme, er et eksempel på en energiform med lav kvalitet.

Det er særlig vulkanske områder som har de største geotermiske ressursene, slik som Island, Tyrkia og Japan. Den geotermiske energien kan brukes direkte til oppvarming av bygninger, drivhus og svømmebasseng. Geotermisk energi kan også brukes til produksjon av elektrisitet, for eksempel ved at damp som trenger opp av jorda driver turbiner.

Læreplan

Naturfag etter 10. trinn

Fenomener og stoffer – forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

Naturfag Vg1

Energi for framtiden

  • Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.
  • Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

Samfunnsfag etter 10. årssteget

Geografi – undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.

Geofag 2

Georessurser – beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret