Elektrisitet

Lenge var elektrisitet et fenomen menneskene ikke klarte å bruke til noe nyttig. Først da man skjønte sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme, kunne elektrisitet brukes til praktiske formål. Nå kunne vannkraften utnyttes til å drive turbiner som skapte elektrisitet. I årene etter 1900 ble flere og flere fossefall bygget ut og Norge ble en energi- og industrinasjon. I dag forskes det mye på hvordan vi kan skaffe oss mer elektrisitet ved hjelp av naturprosesser som tidevann, osmose og vindkraft.

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Fenomener og stoffer

  • Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser.
  • Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.
  • Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt.

Naturfag Vg1

Energi for framtiden – gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi – undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret